Wetwinkel Amsterdam

Organisatie

Sinds 1985 helpt de Wetwinkel op vrijwillige basis hulpzoekenden met hun juridische problemen. Lees hier meer over onze geschiedenis.

 

Organisatie

Stichting Wetwinkel Amsterdam wil open zijn over haar activiteiten. Wij dienen een belangrijk maatschappelijk doel, en daarvoor worden wij gesponsord door de Universiteit van Amsterdam en de Raad voor Rechtsbijstand. Hoe dit geld wordt besteed, vind u in onze financiële jaarverslagen. Elk jaar maakt onze penningmeester een begroting voor het aankomende jaar. In de begroting staat hoeveel geld wij van plan zijn te besteden aan bepaalde onderdelen van onze dienstverlening. Tot slot schrijven wij jaarlijks een algemeen jaarverslag. Daarin staat hoeveel mensen wij hebben geholpen en op welke rechtsgebieden. Daarnaast proberen wij een indicatie te geven van de koers die wij in een jaar hebben genomen, en welke koers wij in de toekomst willen nemen. 

Huishoudelijk reglement

Hier vindt u de meest recente versie van ons huishoudelijk reglement. Dit huishoudelijk reglement is voor het laatst bijgewerkt in 2020.

Huishoudelijk Reglement

Het Huishoudelijk Reglement van Stichting Wetwinkel Amsterdam bevat informatie over hoe zaken worden ingenomen. Bijvoorbeeld hoe Wetwinkeliers met een cliënt omgaan, en hoe een spreekuur wordt georganiseerd. Daarnaast bevat het huishoudelijk reglement informatie over de commissies van de stichting en over de bespreking van zaken met de advocaten die onze stichting begeleiden. Het lezen van het huishoudelijk reglement maakt inzichtelijk hoe de stichting functioneert.

Vragen en opmerkingen kunt u op ieder moment richten aan info@wetwinkelamsterdam.nl en worden behandeld door de secretaris van de stichting.

 

Statuten

Stichting Wetwinkel Amsterdam werkt sinds haar oprichting volgens een bepaalde richtlijn. Die richtlijn stelt dat wij rechtshulp verlenen aan minder draagkrachtigen die aan zodanige hulp behoefte hebben. Dit doel vormt de kern van onze stichting, en is als zodanig ook verankerd in onze statuten.

Onze statuten zijn een belangrijk onderdeel van onze stichting, omdat hierin wordt beschreven wat onze doelen zijn en hoe wij deze doelen willen bereiken. Bovendien wordt in de statuten aangegeven hoe wij financieel solide blijven, terwijl wij onze onafhankelijkheid en onpartijdigheid waarborgen. Onze statuten vindt u hier.

Statuten

Hier vindt u de meest recente versie van onze statuten. De statuten dateren uit 1985, en zijn voor het laatst geactualiseerd in 2015. 

Jaarrekeningen

Stichting Wetwinkel Amsterdam heeft een maatschappelijk doel. Het is daarom van belang dat het voor de maatschappij ook inzichtelijk is hoe de stichting haar belangen behartigt. Bijvoorbeeld door aan te geven hoe subsidies worden uitgegeven, op welke manier mensen worden geholpen en waar nog punten van verbetering zijn. 

Stichting Wetwinkel Amsterdam publiceert daarom elk jaar een jaarrekening. In het jaarverslag staat aangegeven wat de inkomsten en uitgaven van de wetwinkel zijn, wat de winst- en verliesposten zijn, aan welke dingen de stichting geld uitgeeft en nog veel meer. Door het jaarverslag te lezen kunt u inzicht krijgen in de organisatie van onze stichting, en de manier waarop wij onze doelen trachten te bereiken. Hebt u vragen of opmerkingen? Richt deze dan tot info@wetwinkelamsterdam.nl.