Wetwinkel Amsterdam

Huurrecht

Stichting Wetwinkel Amsterdam houdt zich vaak bezig met huurrechtelijke vragen. Lees hier onze meest voorkomende geschillen.

Vragen over huurrecht

 

Hoe werkt het opzeggen van een huurovereenkomst?

De huurovereenkomst kan maar op een beperkt aantal manieren worden opgezegd: beëindiging met wederzijds goedvinden, opzeggen door de huurder, opzegging door de verhuurder, ontbinding door de rechter of het aflopen van de huurovereenkomst. 

Wanneer kun je als huurder het huurcontract beëindigen?

Wanneer kan de verhuurder het huurcontract beeindigen? Als huurder kun je het huurcontract beëindigen. In het huurcontract staat de overeengekomen opzegtermijn. Meestal is die 1 maand, maar de opzegtermijn kan ook 3 maanden zijn of twee weken. Als huurder hoef je geen reden te geven om de huur op te zeggen. Het maakt niet uit of je een contract voor bepaalde of onbepaalde tijd hebt gesloten. Ook als je een huurcontract hebt gesloten voor de duur van één jaar, kun je op elk moment de huur opzeggen. 

Wanneer kan de verhuurder het huurcontract beëindigen?

Als de verhuurder het huurcontract wil beëindigen moet hij daar een goede reden voor hebben. In de wet staat een beperkt aantal redenen op grond waarvan de verhuurder het huurcontract kan beëindigen. Die redenen worden hier opgesomd.

1) De eerste reden op grond waarvan de verhuurder het huurcontract kan beëindigen is wanneer de huurder zich niet gedraagt als een goed huurder. Daarvan is bijvoorbeeld sprake bij ernstige overlast, wanbetaling of hennepteelt. 

2) Daarnaast kan het huurcontract worden beëindigd als er sprake is van tussenhuur. Daarvan is bijvoorbeeld sprake als de verhuurder de woning na afloop zelf wil betrekken. In het huurcontract wordt dan vermeld dat het huurcontract afloopt na het verstrijken van de uiterste datum van het contract. De verhuurder moet het de huurovereenkomst nog wel opzeggen.

3) Vervolgens kan de huurovereenkomst worden beëindigd door de verhuurder als de verhuurder de woning dringend zelf nodig heeft. Hieronder valt bijvoorbeeld het campuscontract dat afloopt of verhuur aan studenten of gehandicapten die niet meer onder de bedoelde categorie vallen.

4) Ook kan de huurovereenkomst worden beëindigd als de huurder een redelijk aanbod voor een nieuwe huurovereenkomst weigert. Bijvoorbeeld wanneer de huurder weigert mee te werken aan een grootschalige verbouwing aan het verhuurde.

5) Hospita-huur: als de huurder bij de verhuurder in huis woont, is er meestal sprake van hospita-huur. In dat geval heeft de huurder minder bescherming. De verhuurder kan de eerste negen maanden van de huurovereenkomst de huur opzeggen. Daarna moet de verhuurder zich daarvoor tot een rechter wenden.

Huurcontracten voor zelfstandige en onzelfstandige woonruimten woonruimten die zijn gesloten voor een kortere duur dan twee respectievelijk vijf jaar zijn gemakkelijker te beëindigen door de verhuurder. De verhuurder moet dan kort voor het aflopen van de termijn worden opgezegd door de verhuurder.

 

Wanneer kan de rechter de huurovereenkomst ontbinden?

De rechter kan de huurovereenkomst ontbinden op meerdere gronden. Denk aan stelselmatige wanbetaling, een grote huurachterstand, het veroorzaken van overlast of hennepteelt. In beginsel kan iedere tekortkoming van de huurder aanleiding geven tot het ontbinden van de huurovereenkomst door de rechter. De rechter maakt in de praktijk daarbij een afweging tussen de gevolgen van ontbinding en de ernst van de tekortkoming.

Wanneer is een woning gebrekkig?

Als je een woning huurt, heeft de verhuurder bepaalde verplichtingen om ervoor te zorgen dat de woning in goede staat verkeert. Als de verhuurder daarin nalatig is, kan een woning gebrekkig zijn. Daarvan is sprake als er iets mis is met het verhuurde, op voorwaarde dat het gebrek niet door de huurder zelf is veroorzaakt. Voorbeelden van gebreken zijn lekkage of ongedierte. Overlast die wordt veroorzaakt door buren die huren bij dezelfde verhuurder kan ook een gebrek opleveren. Andere overlast, zoals overlast van een doorgaande weg of overlast door rioolwerkzaamheden valt hier niet onder.

Als er sprake is van een gebrek, kan de huurder actie ondernemen. Er zijn drie veelvoorkomende mogelijkheden.

  • De verhuurder herstelt het gebrek op verzoek
  • De verhuurder verlaagt de huurprijs
  • Schadevergoeding van de verhuurder

 

Wat is de maximale huurprijs voor jouw woning?

Een verhuurder kan niet zomaar elke prijs vragen voor een woning. De Huurcommissie heeft een maximale huurprijs ingesteld die afhankelijk is van de kwaliteit van de woning. Door een vragenlijst in te vullen kun je erachter komen wat de maximale huurprijs is voor jouw woning. Dat kan op de website van de huurcommissie