Wetwinkel Amsterdam

ANBI

 ANBI Status

Op 1 januari 2021 heeft de Stiching Wetwinkel Amsterdam de ANBI (Algemeen Nut Beoogde Instelling) status verkegen. DIt brengt de volgende voordelen met zich mee:

 – Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
 – Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de instelling geen schenkbelasting te betalen.
– Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
– Vrijwilligers die voor een ANBI werken, kunnen onder bepaalde voorwaarden een vrijwilligersvergoeding ontvangen. Als vrijwilligers geen vrijwilligersvergoeding ontvangen, dan doen ze in sommige situaties een gift aan een ANBI.

Jaarrekeningen en Jaarverslagen

Stichting Wetwinkel Amsterdam heeft een maatschappelijk doel. Het is daarom van belang dat het voor de maatschappij ook inzichtelijk is hoe de stichting haar belangen behartigt. Bijvoorbeeld door aan te geven hoe subsidies worden uitgegeven, op welke manier mensen worden geholpen en waar nog punten van verbetering zijn. 

Jaarrekeningen

Stichting Wetwinkel Amsterdam publiceert daarom elk jaar een jaarrekening over het boekjaar. Ons boekjaar loopt van januari tot en met december. In de jaarrekening staat aangegeven wat de inkomsten en uitgaven van de wetwinkel zijn, wat de winst- en verliesposten zijn, aan welke dingen de stichting geld uitgeeft en nog veel meer. Door het jaarverslag te lezen kunt u inzicht krijgen in de organisatie van onze stichting, en de manier waarop wij onze doelen trachten te bereiken. Hebt u vragen of opmerkingen? Richt deze dan tot info@wetwinkelamsterdam.nl.

Jaarverslagen

Stichting Wetwinkel Amsterdam publiceert ook elk jaar een jaarverslag. Daarin wordt beschreven hoeveel zaken wij hebben behandeld, op welke manier dat is gebeurd, in welke rechtsgebieden de zaken vallen, toekomstdoelen en nog veel meer. Het jaarverslag bestrijkt telkens een periode van juli tot en met juni. Door het jaarverslag te lezen kunt u inzicht krijgen in de manier van werken van de wetwinkel.

Organisatie

Stichting Wetwinkel Amsterdam werkt sinds haar oprichting volgens een bepaalde richtlijn. Die richtlijn stelt dat wij rechtshulp verlenen aan minder draagkrachtigen die aan zodanige hulp behoefte hebben. Dit doel vormt de kern van onze stichting, en is als zodanig ook verankerd in onze statuten. Onze statuten zijn een belangrijk onderdeel van onze stichting, omdat hierin wordt beschreven wat onze doelen zijn en hoe wij deze doelen willen bereiken. Bovendien wordt in de statuten aangegeven hoe wij financieel solide blijven, terwijl wij onze onafhankelijkheid en onpartijdigheid waarborgen.

Binnen de grenzen van onze statuten heeft het bestuur een zekere bewegingsruimte. Deze bewegingsruimte wordt tot uiting gebracht in het Huishoudelijk Reglement. Hierin wordt vermeld wat de gang van zaken is omtrent het spreekuur, hoe zaken behandeld moeten worden, op welke manier de evaluatie met onze advocaat-begeleiders plaatsvindt, hoe de algemene vergadering is georganiseerd en hoe de commissies georganiseerd zijn. 

Daarnaast hebben wij een privacy-regeling. De aard van onze dienstverlening brengt met zich mee dat wij vertrouwelijke informatie onder ogen krijgen. Wij willen daarom precies aangeven hoe wij met die informatie omgaan. Wij houden ons ook daarom nauwkeurig aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Tot slot geven de Algemene Voorwaarden aan waarmee een hulpzoekende akkoord gaat wanneer deze onze hulp inschakelt. Hierin wordt bijvoorbeeld vermeld dat de medewerkers van de wetwinkel namens de wetwinkel optreden. Zij zijn dus zelf niet voor enige fouten aansprakelijk. Ook wordt hierin vermeld dat de wetwinkel geen vergoeding vraagt voor haar activiteiten. 

Algemene gegevens 

Stichting Wetwinkel Amsterdam is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 41204883. Stichting Wetwinkel Amsterdam is ook ingeschreven bij de belastingdienst onder RSIN 8167.70.876. Wij bemiddelen daarnaast tussen partijen met behulp van een derdengeldenrekening. Op die rekening kan geen beslag worden gelegd, zodat de belangen van onze cliënten gewaarborgd zijn. Wij staan geregistreerd bij de ING-bank onder de IBAN NL53INGB0003252640.